National Championship show 2011

סוסות ילידות 2004
מקום ראשון
El Fawaz Stud - Nazerth *ZARA TDD
מקום שני
שוויקי פייסל טלאל - ירושלים AMIRAT AL JAMAL
מקום שלישי
רונן ברוור -בן עמי *HT SABIHAH